Beleidsnota’s

Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende beleidsnota's van schepen Heyse.

26 september 2016

Ons klimaat verandert. Weerrecords sneuvelen. Extremen van temperatuur, neerslag en wind manifesteren zich over de gehele wereld. Stad Gent levert heel wat inspanningen om energieverbruik en broeikasgassen terug te dringen en draagt hiermee bij om klimaatveranderingen binnen de perken te houden. Tegelijkertijd moeten we onze steden, en dus ook Gent, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. We noemen dit klimaatadaptatie. Waardoor onze stad ook in de toekomst een fijne en leefbare plek is om te leven en te werken.

Het klimaatrobuust maken van de stad moet gezien worden als een belangrijk onderdeel van planning voor de toekomst. Ons aanpassen doen we door in te zetten op groen en water in de stad, door verharding weg te werken, water vast te houden en te laten infiltreren. Stuk voor stuk maatregelen waarmee we niet alleen aan de toekomst werken maar ook vandaag een aangename, leefbare, gezonde en veilige stad creëren voor onze inwoners én onze bedrijven.

In het Gentse Klimaatadaptatieplan 2016-2019 dat hier voor u ligt, lees je alvast de Gentse aanpak. Een batterij aan acties en maatregelen waarmee we Gent willen klaarmaken voor de toekomst.

26 mei 2014

Tine Heyse is voorzitter van de Raad van Bestuur van IVAGO, de intergemeentelijke vereniging belast met het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen in Gent en Destelbergen. In de beleidsnota kan je lezen hoe IVAGO een bijdrage levert aan de Gentse beleidsplannen en -doelstellingen.

16 december 2014

Het Stedelijk Actieplan Geluid omvat de krijtlijnen voor het stedelijke geluidsbeleid de komende jaren. Onze ambitie is duidelijk. Geluidshinder dient te worden gereduceerd en dit zowel vanuit leefbaarheids- als gezondsheidsoogpunt. De prioriteit gaat uit naar geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. Gent heeft ook een sterke traditie van feesten en evenementen. De Stad Gent houdt van deze levendigheid, maar kiest duidelijk voor een evenwicht tussen een leefbare en levendige stad.

22 september 2014

Nog nooit was Gent zo groot. Dat maakt ons bewust van de impact die we met z’n allen op onze stad hebben. We willen een nette stad met een gezonde leefomgeving en voldoende groen. Daar moeten we samen aan werken. Want hoe we met onze omgeving omgaan, hebben we voor een stuk zelf in handen. Sluikstorten, zwerfvuil, geluidsoverlast en luchtvervuiling beïnvloeden ons welzijn. In deze beleidsnota leest u hoe we deze prioritaire thema’s invulling geven.

26 januari 2015

Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal. Gent wil in de klimaatproblematiek zijn voorloperrol blijven spelen en heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Dit betekent dat de stad tegen dan geen negatieve impact meer heeft op het klimaat. ​

27 april 2015

Stad Gent gaat de strijd aan met zwerfvuil en sluikstorten met het actieplan 'Proper Gent'.  Het actieplan bevat 41 acties om van Gent een propere stad te maken. Er is aandacht voor drie sporen: sensibiliseren, opruimen en repressie. Met dit actieplan kiest Stad Gent niet alleen voor een ecologisch, maar ook voor een sociaal afvalbeleid. We willen eveneens dat de inzameling van verpakkingsafval herbekeken wordt.

27 april 2015

Internationale solidariteit staat hoog op de agenda van het Gentse stadsbestuur. Deze beleidsnota informeert, sensibiliseert en reikt alternatieven aan voor duurzame veranderingen. Het team Internationale Solidariteit maakt samen met het middenveld, de handelaren en alle Gentenaars van Gent dé solidaire stad van België.